Yatırımcı İlişkileri Bilgilerimiz


Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11’nci maddesi hükmü çerçevesinde;
Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamak üzere kurulmuş olan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” Şirket Genel Müdürü’ne bağlı olarak çalışmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görev tanımı aşağıdaki şekildedir:
1- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
2- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
3- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
4- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
5- En az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunmaktır.    

 

Yönetim Kurulumuzun 18.04.2014 tarih ve 2014-17 sayılı kararıyla; Şirketimizde mevcut Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve görev tanımı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle, mevzuatta öngörülen görevleri Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak yürütmekle olan Sayın Hicran GÖKMEN Şirketimizde tam zamanlı yönetici olarak çalışmakta olup, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Türev Piyasalar ile Kredi Derecelendirme Lisanslarına" sahiptir.
Sayın Hicran GÖKMEN 'in iletişim bilgileri ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev yapan diğer personele ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

 

Hicran GÖKMEN 
Telefon : +90 232 464 56 33 
Faks       : +90 232 463 09 18 
E-Mail   : hicran.gokmen@ekizkimya.com